Privacyverklaring

Doel privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft het volgende:

 • welke persoonsgegevens ATENTO EHBO verzamelt
 • met welk doel de persoonsgegevens worden verzameld
 • hoe lang de persoonsgegevens worden bewaard
 • hoe en waar de persoonsgegevens worden opgeslagen en verwerkt
 • wat uw rechten zijn
 • waar u terecht kunt met vragen en klachten

Diensten en uw privacy

Onderstaand overzicht beschrijft de diensten die ATENTO EHBO u biedt. Klik op een dienst om te zien welke persoonsgegevens worden verzameld en wat er met die gegevens gebeurt.

Uw rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens die bij ATENTO EHBO zijn opgeslagen in te zien, te laten aanvullen of wijzigen of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u nog een aantal andere rechten. Het volledige overzicht volgt hieronder:

 • recht op inzage: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien
 • recht op rectificatie en aanvulling: u heeft het recht om foutieve persoonsgegevens te laten wijzigen of om uw persoonsgegevens te laten aanvullen
 • recht op vergetelheid: u heeft het recht om ons te vragen om uw persoonsgegevens te wissen. Dit verzoek kunnen we in bepaalde gevallen weigeren (bijvoorbeeld om belastingtechnische redenen). Een verzoek om verwijdering van uw gegevens kan ook betekenen dat we (een deel van) de overeenkomst die u met ATENTO EHBO heeft niet meer kunnen uitvoeren (we kunnen bijvoorbeeld uw EHBO diploma of certificaat niet meer verlengen). In dit soort gevallen zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen.
 • recht op dataportabiliteit: u heeft het recht om uw persoonsgegevens in een gangbaar formaat bij ATENTO EHBO op te vragen. Wij sturen u dan een databestand met uw gegevens.
 • recht op beperking van de verwerking: u kunt hierboven onder het kopje “Opzet privacyverklaring” zien wat ATENTO EHBO met uw persoonsgegevens doet (de zogenaamde verwerkingen). Als u het met een verwerking niet eens bent, dan heeft u het recht om ons te vragen met die verwerking te stoppen. In sommige gevallen kan dit betekenen dat we (een deel van) uw overeenkomst met ATENTO EHBO niet meer kunnen uitvoeren. In dat geval zullen we zo snel mogelijk contact met u opnemen.
 • rechten met betrekking tot geautomatiseerde besluitvorming en profilering: ATENTO EHBO maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profilering. Dit wil zeggen: ATENTO EHBO gebruikt geen programma’s en dergelijke die uw persoonsgegevens verwerken en daar automatisch besluiten en klantprofielen aan verbinden.
 • recht van bezwaar: u hebt het recht om bezwaar te maken tegen de manier hoe ATENTO EHBO met uw persoonsgegevens omgaat. Hoe u dat kunt doen leest u hieronder onder het kopje “Vragen of klachten”.

In alle bovengenoemde gevallen behoudt ATENTO EHBO zich het recht voor om een redelijke vergoeding in rekening te brengen.

Als u van uw rechten gebruik wilt maken, neem dan contact op met ATENTO EHBO. U vindt de contactgegevens hier.

Vragen of klachten

Als u vragen of klachten heeft over deze privacyverklaring of over uw persoonsgegevens en hoe we hiermee omgaan, neem dan contact op met ATENTO EHBO:

ATENTO EHBO
T.a.v. Ria Ophelders
Constantijnstraat 12
6096 CC Grathem
ria@atentoehbo.nl

Als u het niet eens bent met de manier waarop ATENTO EHBO met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens:

Autoriteit Persoonsgegevens
Postbus 93374
2509 AJ DEN HAAG
www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 21 mei 2018. ATENTO EHBO behoudt zich het recht voor om de privacyverklaring zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving te wijzigen. Het verdient daarom aanbeveling om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Copyright © 2018 ATENTO EHBO